• nnsoodeh21@gmail.com
  • 44291063

بازدید خبرنگاران خبرگزاری "صمت" از غرفه مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی سوده

در اولین روز از نمایشگاه دستاورد های مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته، خبرنگاران روزنامه "صمت" در غرفه B60 متعلق به مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی سوده حضور یافتند و با آقای علی طالب زاده مدیر مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی سوده به گفتگو نشستند. در این مصاحبه آقای طالب زاده فعالیت های صورت گرفته در زمینه اجرای دوره های آموزشی را تشریح نمودند و هدف از برگزاری چنین نمایشگاه هایی را آشنایی با عملکرد مراکز و تبادل تجربیات در زمینه آموزش عنوان نمودند. آقای طالب زاده همچنین هدف از فعالیت مرکز را ارتقاء معلومات شغلی کارکنان دولت به ویژه کارکنان آموزش و پرورش ذکر کردند.