• nnsoodeh21@gmail.com
  • 44291063

راهنمای ثبت نام دوره در سامانه آموزشی

بعد از ورود به پروفایل خود در سامانه آموزشی مرکز آموزشی و توسعه نیروی انسانی سوده از طریق منوی سامانه آموزشی گزینه دوره های آموزشی  ،دوره مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد از مطالعه توضیحات مربوط به دوره گزینه ثبت نام در کلاس و پرداخت شهریه را می زنیم و وارد درگاه پرداخت شهریه می شویم و وارد صفحه پروفایل خود در ارائه دوره می شویم.